بقعه سیدمحمدیمنی

این بقعه در منتهی الیه جنوب شرقی شهر وجنب گورستان مهم وقدیمی لاهیجان است.آقاسیدمحمدحدود 6قرن قبل،ازیمن به لاهیجان آمده است.

دراین محله یک مسجد به نام آقا سیدحسین ویک مدرسه ودوامامزاده که یکی به نام آقا سرم علی(آقا سیدمیرعلی)است وجوددارد.وبقعه تاج الدین مقری معروف به نام تاج مهری نیز دراین محله واقع شده است.

بقعه سنگ مزار

سنگی درکنارکوچه درمیدانگاه کوچکی قراردارد،روزهای پنج شنبه وجمعه مردم به زیارت آن می روند ودورآن شمع روشن می کنند.سابقه وعلت احترام سنگ راکسی نمی داند.برسطوح جانبی این سنگ آیاتی ازقرآن مجید حک شده است،که باران وتابش آفتاب آن راسائیده است ومقداری ازنوشته ها که قابل خواندن است این است:

"قال الله سبحانه وتبارک وتعالی قل یا عبادی الذین اسرفوعلی انفسهم لا تقنطو من رحمه الله".

این سنگ درزیر6 درخت آزاد نسبتا کهنسال است.این سنگ نظیرسنگ قبرهایی است که یکی ازآنها دربقعه پیرقطب الدین نزدیک دهکده باغچه سرای آستارا وهفت عدددیگردردهکده امیربکنده خشک بجارخمام موازی ویکی ازآنها درسفیدبقعه لنگرود دیده شده است.