میرزاحسن لاهیجی"فیاض"(قرن 11هجری)


میرزاحسن لاهیجی فرزندملاعبدالرزاق لاهیجی معروف به فیاض است.مادرش بدریه(متولد1019ه.ق)دختر ملاصدرای شیرازی صاحب اسفاراربعه وبنیانگذارحکمت متعالیه بود

وی درشهرقم بدنیاآمد وعلامه تهرانی تاریخ تولد اوراحدود سال1045ه.ق نوشته است.

ازاساتیداوجز پدرش ملاعبدارزاق لاهیجی کسی شناخته نشده است.درتذکره نصرآبادی شخصی به نام میرعبدالرحمن قمی راکه متولی خاک فرج قم بوده ازشاگردان میرزا حسن لاهیجی دانسته است.

ملاحسن لاهیجی عمرطولانی داشته به نحوی که حزین لاهیجی درسفرنامه خودمی نویسد که به هنگام مسافرت به لاهیجان بسال 1113ه.قدرقم خدمت میرزاحسن لاهیجی فرزندعبدالرزاق لاهیجی رسیده است واوراملاقات کرده درحالی که میرزاحسن درسن کهولت بسرمی برده،درباره اوچنین می نویسد:وازافاضل اعلام که درآن سفرملاقات شده،فاضل محقق میرزاحسن مرحوم مولانا عبدالرزاق لاهیجی است،دردارالمومنین قم که موطنش بوددرسن کهولت واواخرحیات،سعادت خدمت ایشان یافته ام درعلم وتقوی آیتی بودمصنفات شریعه دارد.چون"شمع یقین"درعقایددینیه و"جمال الصالحین"دراعمال و"رساله تقیه"وغیرآن.

وی درسال 1121ه.ق ازدنیارفت ودرقم مقبره شیخان نزدیک قبرحضرت معصومه(س)دفن گردید. به علت اینکه مقداری ازقبرستان درمسیر خیابان قرارگرفت،اکنون قبرشریفش درکنارخیابان واقع شده است....

اکنون مرقد این دانشمند بزرگ روبروی قبرستان شیخان ومیدان آستانه درکنارجوی آب خیابان ارم واقع شده است ودرکنار پیاده رو خیابان ،سنگ مزارش خودنمایی می کند.

آن گونه که مشهوراست به هنگام تسطیح وتخریب قبرستان بزرگ شیخان،برای احداث خیابان وقتی به قبرشریف میرزاحسن لاهیجی رسیدندوقبرراشکافتند،بدن اوراتازه وسالم یافتند به همین جهت قبرراپوشانیدند ودرکنارخیابان به همان صورت باقی گذاشته شد.

تالیفات معظم له

تالیفات حکیم میرزاحسن لاهیجی درموضاعات مختلف وازتنوع بسیاربرخورداراست.اودربیان مسائل اعتقادی واصول دین کتاب"شمع یقین"یا"آینه دین"وکتاب"اصول دین"یا"اصول خمسه"رانوشت.ودرردشبهه پیرامون امامت کتاب"درمکنون"ودراثبات رجعت وردشبهات پیرامون آن کتاب"سرمخزون"یا"اثبات الرجعه"راتالیف نمود.

درمسائل فروع دین وفقهی نیزرساله های تقیه،زکاه،هدیه المسافردراحکام مسافرازقبیل قصر واتمام و... ورساله فی بعض مسائل الغیبه رانگاشت

دردعاء سه کتاب(جمال الصالحین،شرح صحیفه سجادیه،تحفه المسافر)رانگاشت ودراخلاق کتاب "تزکیه الصحبه"یا المحبه رادرشرح رساله غیبت شهید ثانی نگاشت.ودرحکمت متعالیه تالیفاتی درمسائل غامض حکمی وتالیفاتی دردفاع ازحکمه متعالیه ودفع شبهات مخالفین نگاشت

1-آیینه حکمت:این کتاب فارسی درحقیقت حکمیت وآشتی دهنده حکمت وشریعت اسلام است.مشتمل بر3باب است،اول:تعریف حقیقت حکمت وبیان فضیلت آن درسه فصل.دوم:درذکر مسائل چندکه برسرآنها همه نزاع کننددرده فصل.سوم:درذکر بعضی اخباروبعضی اقوال واحوال جمعی ازعلماء.

دونسخه ازاین اثر،درکتابخانه آیه الله مرعشی نجفی درقم موجوداست وهمچنین درکتابخانه دانشگاه تهران ودانشکده الهیات ومعارف آستان قدس رضوی مشهد موجوداست.

2-ابطال التناسخ:رساله ای است مختصرکه درآن باسه برهان تناسخ راابطال می کند.آقابزرگ طهرانی درالذریعه می گوید نسخه ای ازآن درضمن کتاب شیخ جعفرسلطان العماء درتهران موجوداست.

3-اصول دین یااصول خمسه:این کتاب به فارسی ودارای 5فصل است(درتوحید وعدل ونبوت وامامت ومعاد)آغاز آن این گونه شروع می شود:الحمدالله رب العالمین...اما بعد،بدانکه اصول دین مبین چیزهایی که بنای دین مبین برآنهاست...

نسخه هایی ازآن درکتابخانه جامع گوهرشادمشهد ودانشگاه تهران موجود است.

4-الفقه الفرقه فی الکلام واختیار ما هم احسن الاقوال من اقاویل الحکماء والمتکلمین:...

5-تحفه المسافر یا مختصرجمال الصالحین:...

6-تزکیه الصحبه یا تالیف المحبه:...

7-التقیه:...

8-جمال الصالحین:...

9-جواب الاعتراض:...

10-حقیقه النفس یارساله درتجرد نفس ناطقه یا النفس الناطقه:...

11-حاشیه بروافی فیض کاشانی:...

12-درمکنون:...

13-رساله فی بعض مسائل الغیبه:...

14-روایع الکلم وبدایع الحکم:...

15-الرساله الزکیه الزکویه:...

16-زواهر الحکم:...

17-سرمخزون:...

18-سوالات یوردلبطان الحکمه وجوابان شافیه اوردها اهل الحکمه:...

19-شرح  صحیفه سجادیه:...

20-شمع یقین یا آیینه دین:...

21-فهرس ابواب قطعه من الوافی:...

22-قدم وحدوث عالم:...

23-مصبح الدرایه:...

24-مصابیح الهدی ومفاتیح المنی:...

25-هدیه المسافر فی احکام السفر:...

26-منظومه ربط الحکمه بالتصوف:..