مقبره کاشف السلطنه

درکنارباغ کشاورزی وبربلندای تپه ای،مقبره پدرچای ایران خودنمایی می کند کسی که نمونه پایمردی وتلاش ومقاومت است.

مرحوم کاشف السلطنه وصیت کرده بود که من هرجاازدنیارفتم مرابیاوریددرلاهیجان دفن کنید.کاشف السلطنه به هنگام مراجعت ازسفرچین در31فروردین سال1308ه.ش درنزدیکی بوشهردرگردنه کتل ملوب بین دالکی وکنارتخته،اتومبیل ایشان به دره سقوط کرد ودارفانی راوداع گفت.برطبق وصیت او،جنازه اش به لاهیجان منتقل گردید ودرجواربقعه آسیدحسین،مرحوم آیت الله شیخ عبدالرسول حجت انصاری برایشان نمازخواند ودرسرتپه ای به وسعت هزارمترکه بدین منظوردرزمان حیاتش؛درضلع جنوب غربی لاهیجان؛خریداری کرده بودومشرف برباغهای چای بود به خاک سپرده شد.

برسنگ قبراو که سنگ کبودرنگی به درازای 172وپهنای 78سانتیمتر است عباراتی باخط خوش نستعلیق حک شده است که مادرسابق آن راذکر کرده ایم.

بنای مقبره کاشف السلطنه درعین استحکام وزیبایی یادواره ای اززحمات بی دریغ وصلابت این مردتاریخی است.تاسیس این بنادرسال1335ه.ش.آغازشدودرحدودسال1348ه.ش.ب اتمام رسید.سبک معماری این بنا تاحدودی باطرح های معماری دوران باروک اروپا مشابهت دارد.

دودرب ورودی در2جهت،شکل دایره ای درزیرسقف اصلی وتالارورودی باستونهایی در2ردیف ودرامتداد دیوارها حالت ویژه ای بدان بخشیده است.دراین میان می بایست به شکل خاص پله ها نیزاشاره نمودکه به صورتی آزاداما متقارن دربنا به کارگرفته شده اند،حالت تندسقف برروی فضای اصلی نیزبه خوبی جلب نظرمی کند.

این بنادراوایل انقلاب تبدیل به پایگاه مقاومت گردید وسرانجام باهمت حضرت آیه الله قربانی ومساعدتهای میراث فرهنگی استان گیلان به عنوان موزه آثارباستانی معین گردید،که کارهای پایانی آن درشرف اتمام است.تا ازاین رهگذرپیوند این مردراباتاریخ هرچه بیشتر شاهدباشیم