مرقد سید خور کیا

این اطاق چسبیده به مسجدی است که در جوار آن است. درب ورودی این بنا که ارزشمند بوده، در حال حاضر در موزه ایران باستان نگهداری می شود، و در حاشیه اطاق ابیاتی از هفت بند محتشم کاشانی گچبری شده و در فواصل مصراع ها «یا حسین مظلوم» خوانده می شود. در این ساختمان مرقدسید خور کیا می باشد. وی از سادات کیاییه بوده و در لاهیجان ساکن بود و به سال 647 کشته شد. از القاب و مقاماتی که بر صندوق مزار او نوشته اند معلوم می شود در زمان خویش یکی از پیشوایان دینی بوده و این نکته با تاریخ موافقت دارد. زیرا که این سلسله پیش از آنکه به سلطنت برسند، چه درگیلان و چه در مازندران، پیشوایان دین و اولیا مذهب شیعه بوده اند وهم در زمانی که حکومت داشته اند، پیشوایی دین خود را با سلطنت توام ساخته اند و چون از اولاد ائمه (ع) بوده اند، همواره مردم را نسبت ایشان اعتقادی بوده است.

صندوق مرقد سید خور کیا نمونه ای است از صنعت مخصوصی که در گیلان به اوج کمال رسیده است و آن عبارت است از:

منبت کاری و نقاشی و نقاری برچوب و اصطلاح صنعتگران، کنده کاری.