چند محل لاهیجان

نخجیرکلایه:

این محله درشمال شرقی شهرلاهیجان وسمت چپ جاده ای که ازلاهیجان به سوی لنگرود است قراردارد وازمحله های تازه برپاشده است ودرپهنه روستایی به همین نام برپاشده ودرسالهای اخیر بافت روستایی دراین محله به هم خورده وبافتی جدیدپدید آمده است

 حاجی آباد:

این محله درغرب شهرلاهیجان ومیان شهروروستای بازکیاگوراب وازدوسوی جاده ای که به سوی رشت می رودقراردارد.هرچنددراین محله ازبافت دیروزی نشانی نیست ولی باآگاهی ازاینکه سابقا شهرلاهیجان تاروستای بازکیاگوراب وفراترازآن گسترش داشت واین محله میانی رادربرداشت،اماباآغازدوران کشت چای ودگرگون گشتن بیشتر زمینهای این ناحیه به کشت باغات چای،اغلب آثارقدیمی آنها ازبین رفته است

 

کاروانسرابر:

محله ای است که تقریبادرغرب شهرلاهیجان قرارداردوازشمال به محله خمیرکلایه وازجنوب به پردسرمحدود است.این محله نسبتا قدیمی است وآثارپیشین رادرآن می توان یافت.پس ازآن که شاه عباس صفوی برلاهیجان چیره شد،کاروانسرایی دراین محله بین راه رشت وساری احداث کرده بودندتاآنانی که ازرشت به فرح آباد ساری عازم هستندچندروزی درآن استراحت نمایند پس ازسالیان دراز درجوار آن محله ای به نام کاروانسرابر احداث گردید

 

آسورعلی:

این محله امروزه درپهنه کوچکی بین کاروانسرابروخمیرکلایه قرارداردوبه سبب خاک سپردن سیدی پرهیزکار به نام سیدصدرالمعالی دراین مکان به چنین نامی شهرت یافته است.

-آسید محمد:آسیدمحمد یکی ازمحلات جدید لاهیجان است که درقسمت جنوبی شهربین محلات میدان وشعربافان وکردمحله ویحیی آبادواقع شده است وبافتی قدیمی دارد،آرامگاه

 آقاسیدمحمدیمنی درآن قرارگرفته که زیارتگاه مردم است.آقاسیدمحمدیمنی ازسادات زیدیه است وپیرامون آن امروز گورستان عمومی قراردارد.