شهید مظلوم کریمی درکلام روحانیون وهمسنگران مبارز

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:

برادرابوالحسن کریمی عمرکوتاه وپرماجرایش تلاش ومجاهدت دلسوزانه وصمیمانه درراه خداسپری شدودرهمان راه شربت شهادت نوشید.

سوابغ انقلابی او(شهیدابوالحسن کریمی) درسالهای اختناق رژیم ستم شاهی وبرفعالیت دلسوزانه وخستگی ناپذیراوپس ازپیروزی انقلاب برهمه مردم آن منطقه آشکاراست.

حجت الاسلام والمسلمین محتشمی :

حاج ابوالحسن کریمی که به دست مزدوران به شهادت رسید چه گناه کبیره ای رامرتکب شده بود،آیا مگراوبودکه درزمان رژیم ملعون گذشته باتمام وجودعلیه ان وابستگان به آمریکا مبارزه نمود ودرآن راه رنج هاکشید.آیامگراونبودکه بعدازپیروزی انقلاب اسلامی برای خدمت خالصانه به همشهریان ایثارگرش مسئولیت فرمانداری لاهیجان راپذیرفت ودراین راه ازانجام هیچ خدمتی خودداری نکرد.

آیامگراین برادربزرگوارنبودکه باپذیرفتن مسئولیت قضایی بزرگترین خدمات رادرجهت بازگرداندن حقوق مستضعفین انجام دادودرنهایت مگراین مجاهدواقعی نبودکه بنابراحساس وظیفه به قم هجرت کردتافقه آل محمد(ص)را بهتربیاموزد.ومی توان درآینده خدمات شایسته تری دراه اسلام عزیز به عمل آورد.

حجت السلام والمسلمین قفاری:

کریمی رادرصحرای منادیدم گفتم چه میگی،گفت چه بکنم!مگردیگرچیزی ازماباقی گذاردند؟گفتم چه می گویی ،گفت:داغانمان کردند ماراگرفتندماراکوبیدند.هرچه به زبانشان آمد نثارمان کردند اما ماساکت وخاموش به قم رفتیم تاهمه صداها بخوابانیم تامبادادراین دوره که جنگ است فتنه برخیزدوجنگ راتحت الشعاع قراردهد.

حجت الاسلام والمسلمین  محفوظی:

این ابوالحسن کریمی آن روزی که درپست فرمانداری بوده درپست دادستانی بود.یک مردافتاده درکمال سادگی حرکت می کردوماآنچنان (اشدا،علی الکفار)مصداق واقعی آیه و(محمدرسول الله والذین معه اشداء علی الکفار)باکفارسخت بود،شمااهل این شهرشیطانکوه رافراموش کرده ایددکه های کمونیست هارافراموش کرده اید؟

کی بود توانست جلوی اینهارابگیرد.حزب اللهیها ودرراس حزب الهیها،ابوالحسن کریمی بود.

حجت السلام والمسلمین امینیان نماینده مردم گیلان درمجلس خبرگان:

ای مردم مسلمان لاهیجان آیاازیادتان رفته است کریمی درهنگام فرمانداری خودش وقتی که دسته ای ازجاروکشهای این شهراعتصاب کرده بودندبااینکه فرمانداربودآیاجاروبدست نگرفت ونیامدخیابانهاراجارونکرد...کجامی شدکه ضدانقلاب آشوب بکند وکریمی درانجاحضورنداشته باشد.خدایاتومی دانی دلش برای اسلام می سوخت دلش برای انقلاب می سوخت،والله ضدروحانی نبود،ضدولایت فقیه نبود،عاشق ولایت فقیه بود...

حجت السلام محمدجعفرگیلانی:

یگانه کسیکه فریادتکبیرراازقشردیوارهای ضخیم زندان به چهارسوی زندان روانه کردقهرمان شهیدماکریمی بود.درسال50ودرتمام سالهااذان گفتن درزندانها ممنوع بودامااین شهیدکریمی قهرمان مابوداول صبح که می شدبدون حراس ازشکنجه جلادان شاه،انگشت به گوش باتمام وجودش فریادتکبیرش بلندبودحراس ووحشت ازشکنجه دشمن نداشت حتی درزندان نمازشبش ترک نمی شد.

مرحوم آیت الله دکترسیدعبدالله ضیایی(قدس سره)عضوشورای مدیریت حوزه علمیه قم:

شهیدکریمی بودکه بادرایت وفداکاری خودنگذاشت،گیلان به کردستان دیگرمبدل شود.فردی خدمتگذارکه دردوران فرمانداری خود،اتاق فرمانداری راجارومی کردبه حدی که ارباب رجوع فرماندار راازخدمتگذارآنجا تشخیص نمی داد؟

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی حائری فومنی مدیرکل خلیج فارس وزارت امورخارجه:

اماآنکه نقش عمده داردونقش حیات به گردن بسیاری ازمسئولین امروزی گیلان شمادارد،نقش حیات،حق حیات،حق اینکه بتواند زمینه راصاف بکندبگویدآقایان بفرمائید بنشینید،می دانیدکی بود؟فقط کریمی بود.