زندگی نامه شهیدکریمی

اودرمردادماه سال 1327 هجری شمسی درخانواده ای متدین واصیل ازقشرمتوسط جامعه درشهرستان لاهیجان دیده به جهان گذاشت.

 ازاوان کودکی شمع محافل دینی ومجالس عزاداری خامس آل عبا بودوباشرکت درانجمن قرائت واحکام به سرپرستی آیت الله حاج شیخ مهدی مهدوی رئیس حوزه علمیه لاهیجان که درمدرسه جامع تشکیل می شدبه فراگیری احکام دینی پرداخت.

سنین بلوغ اومصادف بانهضت عظیم اسلامی روحانیت،به رهبری امام خمینی ره بود.اوکه ازبدوتکلیف مقلدحضرت امام بودمبارزه باطاغوت ودخول درسیاست منبعس ازدیانت رافرض می دانست وازاین رودرابلاغ اندیشه ها ونقطه نظرات دینی وسیاسی معظم له به اقشارجامعه دریغ نمی ورزید.

درسال 1345به اتفاق 2تن دیگرازبرادران اقدام به تاسیس کانون بحث وانتقادمذهبی جوانان لاهیجان می نماید وازاین مرکزبه تربیت وتعلیم نسل جوان می پردازد جوانانی که بعدهاچرخ انقلاب اسلامی رادرمنطقه به حرکت درآوردند.

شهیدمظلوم درتابستان 1346پس ازتوفیق درامتحانات نهایی خردادماه وکنکوردانشگاها دررشته ریاضی وارددانشگاه تهران شدوبعدها باشرکت دریک امتحان دیگررشته اقتصاددانشگاه تهران رابرگزیدودرآن رشته به تحصیل پرداخت.

دراولین تجربه مبارزاتی دراواخرسال1346به جرم شرکت درتظاهرات تشییع جنازه غلامرضاتختی توسط ساواک دستگیرومدتی درزندان قزل قلعه قزوین زندانی می گردد.بعدازآزادی اززندان برای باردوم درسال1350به علت ادامه فعالیتهای ضدرژیم وتکثیراعلامیه های امام ره دربین دانشجویان درمخالفت بابرپایی جشن های بربادده 2500ساله شاهنشاهی درخوابگاه دانشجویی امیرآباد دستگیرومدتی بدین خاطرمحبوس می گردد.این بارزندان برای اوفرصت مناسبی بودتاباچهره های مقاوم وممتازازروحانیت مبارزهمچون مرحوم آیت الله شیرازی حجج اسلام هاشمی رفسنجانی،محمدجعفرلنگرودی ازنزدیک آشنا شودوبرتوان مقاومت مقدسش درپیکاربارژیم ظالم پهلوی بیفزاید.

شهیدمظلوم کریمی درهمان سنوات تحصیل دانشگاهی به تناسب رشته وتخصصش درموضوع اقتصاد برای آشنایی وآگاهی بامبانی اقتصاداسلامی درنزداسلام شناسان خبیرحوزه ای باشهیدمظلوم آیت ا...دکتربهشتی آشنامی شودودرمحضرایشان به کسب معارف دینی می پردازدهمچنین درهمین دوره باشرکت درجلسات تفسیرقرآن عالم مجاهدآیت الله سیدمحمودطالقانی درمسجدهدایت تهران توفیق می یابدتادرپرتوحیات بخش قرآن تشنگی روحی خودرابرطرف سازدوباکسب توشه های قرآنی خودرابرای ادامه مبارزه باطاغوت درون وبرون بیش ازپیش آماده ومهیاسازد.

بعدازخاتمه سربازی به زادگاهش لاهیجان مراجعت نمود وبه صورت حق التدریس به تدریس دردبیرستانهای لاهیجان وآستانه وبندرکیاشهرپرداخت ودرکنارآن به تدریس خصوصی دانش آموزان ودانشجویان مبادرت ورزید.کارآیی شیوه تدریس سطح بالای آگاهی علمی اودرکلاس به طوروسیعی مورداستقبال گرفت.اوضمن گرفتن حق التدریس ازدانش آموزان مرفع ،به صورت رایگان دانش آموزان مستضعف راتحت تعلیم قرارمی دادودرکنارآموزش علوم تجربی وریاضی وحتی زبان انگلیسی به دانش آموزان ازدادن آگاهی دینی وسیاسی غفلت نمی ورزید ومی کوشیدتابذر ایمان به خداوبیزاری ازشیطان وآبادی احریمنی اورادرزمینه دل جوانان تحت تعلیم خود بارور نماید.

درسال 1355مطبوعاتی فجرلاهیجان به عنوان سنگرمقدم درتنویرفکری واعتقادی نسل جوان شهرتاسیس وازاین سنگربه مبارزه ای دوجانبه علیه ساواک وتحریکات عناصرمارکسیست وچپگرا دست می زد.

ودردوره شکوفایی انقلاب اسلامی به عنوان مرکزرفت وآمدنیروهای انقلابی وپخش وتوزیع جزوات واعلامیه هاونوارهای امام خمینی درمنطقه عمل کردوبه همین علت بارهاموردحملات دردمنشانه ساواک وحتی گروهک های روسی وآمریکایی دربعدازانقلاب قرارگرفت وکوشیدندتاباشکستن شیشه های آن ازشکستن کاخ های شیشه ای وپوشالی خودجلوگیری نمایدواین صدای شهیدکریمی قهرمان بود که درآن هنگامه آنان رامخاطب قرارمی دادکه"ای شیشه شکنان بزدل وترسو بیایید به جای شیشه شکستن که ناشی ازترس وجبن شماست سینه های مراآماج گلوله های خودقراردهید."

دراین هنگام غیرازلاهیجان دیگرشهرهاوبخشهای گیلان درآتش خودخواهیها وکینه توزیهای گروهک های ازسویی وبیکفایتی وبعضا سوءتدبیراستاندارغیرمکتبی وملی مآب  وقت گیلان ازسوی دیگرمی سوخت وبه شدرنج می برد.وحتی دریک موردزنجیره توطئه کردستان وگنبد وخوزستان به بندرانزلی هم سرایت می کندوزنگهای خطربیخ گوش مرکزبه صدادرمی آیدتااینکه شهیدمهندس علی انصاری به استانداری گیلان منصوب گردید.

بنابه تقاضای استاندارجدید ومصلحت اندیشی شهیدقدوسی،شهیدکریمی باحفظ سمت فرمانداری ازسوی آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب درفروردین 59به مقام دادستانی کل انقلاب گیلان منصوب می شود.

شهیدکریمی بعدازمدتی باشناختن ریشه های شیطنت ودستگیری عوامل اغتشاشات گروهک های ضدانقلاب درمحیط های اداری وکارگری وکوتاه کردن دست محتکرین ازبازار،نظام اسلامی رادرگیلان تثبیت وگروهک هاراازادامه توطئه بازداشت.  

اواسط زمستان سال 1360بعدازتثبیت انقلاب وآرامش سیاسی که راهها صاف می شودناگاه موانع جدیدی پدیدارمی شود.مجموعه ای بظاهرناهمگون مرکب ازبازیگران کهنه کار سیاسی وساده اندیشان عافیت طلب که ازسوی مشتی افرادمشکوک سیاسی ومالی حمایت می شدندطلبکارانه واردصحنه شده وبابی اعتنایی به مبانی ارش اسلام وانقلاب درصددحذف نیروهای صادق ومخلص حزب الله برآمدندوچون حضورشهیدکریمی رادرموضع قدرت قضایی سدبزرگی برای مقاصدجبهه ای وفرقه ای خودتشخیص دادندنوک تیزمخالفت هاوکارشکنی هارامتوجه شخصیت وشخص وی می نماید.

کسانی که بوی تعفن توبه نامه هایشان به شاه ملعون درقبل ازانقلاب سراسرگیلان راانباشته کرده وبعدهاجام زهررابه کام امام عاشقان ریختندشهیدکریمی رادرسال 60وپائیز61ازصحنه خدمت کنارمی زنندوبه ترورشخصیت او می پردازندوطی نامه ای به مسئول نظام اورادیوانه خطاب می کنند.

شهیدمظلوم کریمی مدت کوتاهی دردانشگاه گیلان به تدریس می پردازدتااینکه دراواخرسال1362برای تداوم حرکت دینی وسیاسی خودراهی حوزه علمیه قم بزرگ پایگاه تشیع جعفری می گردد.

هجرت شهیدمظلوم کریمی ازگیلان به قم یک رفتن ساده نبودبلکه به تمام معنایک هجرت بود.اوکه می دید ماندن دراینجاحساسیت بعضی هارابرمی انگیزدوفریادشان رابلندمی کندوموجب می شودمردم به علت عدم آگاهی لازم ازماهیت این اختلافات آنراجنگ قدرت تلقی کرده وازانقلاب وروحانیت اصیل خدای ناکرده برگردند.همچنین ازجنگ به عنوان اصلی ترین مسئله روزبسوی مسائل داخلی گشانده شودعزم رفتن کردبااینکه توان ماندن داشت وبه دنبالش یاران وهمراهان اویکی پس ازدیگری بسوی میدانهای نبرد حق علیه باطل بعثی عزیمت کردند.

دراوج مظلومیت

زمینخواران وزراندوزان بااغتنام ازموقعیت حاصله ازکنارزدن شهیدکریمی وهجرت وی به حوزه علمیه قم باپشتیبانی دلالان قضائی علیه اودردادگستری اقامه دعوامی نمایند تااینکه سرانجام حاج شیخ ابوالحسین کریمی این فریادرسای مستضعفان دربهمن ماه 1363به اتهام تقسیم اراضی رها شده مالکین ازفرنگ برگشته،ازحوضه علمیه قم به دادسرای عمومی تهران احضاروبازداشت می گرددآن هم درمیان کسانی که به جرم رشوه خواری،قاچاق،فحشاءبه زندان افتاده بودند.

بی گناهی کم گناهی نیست دردیوان عشق

یوسف ازدامان پاک خودبه زندان رفته است

درمدتی که ایشان درزندان بودند چنان اخلاق ورفتاری ازخودنشان دادند که همه مجذوب اخلاق ورفتارشان شده بودند اوپس ازآزادی اززندان هیچ گله وشکایتی نداشتند ونکردندحتی مسئلین نظام رازیرسوال نبرداوکه معتقدبودکه انقلاب یکی ازفرزندان خودرا که خلاف کرده اینجورادب کرده است.