شیطانکوه

شیطان کوه یاشاه نشین کوه به طوری که معروف است قصرییلاقی خان احمدخان دراطراف آن بوده ولی آثاری که مویداین نظرباشد درآن دیده نمی شود.شیطان کوه باارتفاعی قریب40تا50 مترکه قشری ازشمشادهای کوتاه تمام سطح آن راپوشانیده است هماننددماغه ای به داخل شهرپیش آمده ودرپای آن استخربزرگی قراردارد

البته درباره شیطان کوه افسانه سرایان مطالبی پخش کرده اند که هنوزدریادمردم است.مثلامی گویندتونلی درآن کوه قرارداشت که ازآنجا به رودبارولیالستان ختم می شد.واین نظربدون این که احتیاج به بحث داشته باشدباتوجه به وسایل سه قرن پیش ومشکلات فراوان که حفرتونل به آن مواجه است خودبه خودمردودشناخته خواهدشدفقط چاه کم عمق استوانه ای شکل درآن قرارداردکه طول آن به ده مترنمی رسد.پون درته چاه به طرف بدنه آن شکافی قرارداردکه سرسوراخ معلوم است این توهم دربیننده ایجادمی شودکه حتمابایدازآن سوراخ راهی طولانی باشد.درحالی که سوراخ بدنه چاه بیش ازچندمترنیست.باری اگرازطول سوراخ افسانه ای این کوه زیباصرفنظرکنیم باید بدون هیچگونه عبارت پردازی گفت نصف بیشترزیبایی این شهربه وجوداین کوه سرسبزوخرم که به طرزمطلوبی درداخل شهراستوارشده است بستگی دارد